Inregistrarea in scopuri TVA in 2015 si documentele necesare

Societățile care sunt înființate în baza Legii 31/1990 (societate în nume colectiv; societate în comandită simplă; societate pe acţiuni; societate în comandită pe acţiuni şi societate cu răspundere limitată),supuse înmatriculării la registrul comerțului pot solicita înregistrarea în scop de TVA astfel:

  • la înfiinţare
  • ulterior înființării, dacă cifra de afaceri realizată în cursul unui an calendaristic este inferioară plafonului de scutire de 220.000 lei și
  • numai dacă încetează situația care a condus la anulare

Procedura de înregistrare în scopuri de TVA

  • La înfiinţare – se depune la ANAF, Formularul – 098 Cerere de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, însoţit de Formularul – 088 Declaraţie pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA, termenul de depunere al acestor declarații este în aceeași zi cu depunerea la Oficiul Registrului Comerțului a cererii de înmatriculare în registru. Formularele 098, 088 se complecteaza electronic, fiind în format pdf cu atașament xml. Se depun la organul fiscal, nu se transmit on-line.
  • Ulterior înființării, dacă cifra de afaceri realizată în cursul unui an calendaristic este inferioară plafonului de scutire de 220.000 lei și – se depune la ANAF, Formularul – 010 Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoanele juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică, însoţit de Formularul – 088Declaraţie pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA, termenul de depunere al acestor declarații este înmomentul solicitării înregistrării
  • numai dacă încetează situația care a condus la anulare – se depune la ANAF, Formularul –099Cerere de înregistrare în scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (91) din Codul fiscal, însoțit de Formular 088,termenul de depunere al acestor declarații este în momentul solicităriiînregistrării

Observație:

Formularul 088 se depune de către toți operatorii economici care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, indiferent dacă sunt nou înființați, solicită înregistrarea prin opțiune, sau în urma anulării înregistrării.

Formularul 088 conține un set de 18 întrebări referitoare la asociați/administratori, sediul social, conturi la banci, contracte de munca incheiate, datele de identificare ale persoanelor care depun declarațiifiscale, existenta semnaturii electronice, cum este organizată și condusă contabilitatea, etc.

Documentele necesare pentru înregistrarea în scopuri de TVA

Conform Ordinului 17, 18, 19, 112, 301 din ianuarie, februarie 2015 toate aceste documente se scanează și se arhivează într-un fișier zip care se atașează declarației 088

ü  Cerere inregistrare in scopuri de TVA formular 098 sau Cerere inregistrare in scopuri de TVA formular 010

ü  Declaratie pe proprie raspundere pentru evaluarea intentiei si a capacitatii de a desfasura activitati economice care implica operatiuni din sfera TVA, formular 088 (format hartie, format pdf cu atasament xml si zip)

ü  Actul constitutiv al societatii actualizat – copie

ü  Statut – copie

ü  Dacă actele se depun de împuternicit, împuternicire notariala și copie C.I. împuternicit

ü  Copie document care atestă deținerea cu titlu legal a spațiului cu destinație de domiciliu fiscal (contract de comodat, închiriere)

ü  Copie document care atestă deținerea cu titlu legal a spațiilor cu destinație de sedii secundare declarate (contract de comodat, închiriere)

ü  Copie certificat constatator pe fiecare persoană fizică asociat sau administrator valabil perioada 2011 – 2015

ü  Copie certificat constatator pe societate și rezolutie emisa de O.R.C

ü  Declarație pe proprie răspundere că desfășoara activități economice la sediul social, și/sau la beneficiari și în afara sediilor proprii

ü  Declarații privind sediile secundare înregistrate la ORC și la organul fiscal competent

ü  Declarație pe propie răspundere data în temeiul prevederilor art.15 din Legea 359/2004

ü  Declarație pe propie răspundere din care să rezulte că administratorii sau asociații care nu sunt înregistrați fiscal în România nu au comis infracțiuni sau fapte de natura celor prevăzute la art.2, alin.2 din OG nr.75/2001

ü  Se vor anexa documente vize de ședere, permise de ședere în România

ü  De la bancă – specimen de semnătură, declaratie cont bancar

ü  Datele de identificare ale persoanelor care asigură organizarea și conducerea contabilității (contract de prestări servicii)

ü  Copii buletine

ü  Copie după declarația 150, copie împuternicire notarială pentru depunere declarații fiscale ON-line, copie buletin persoană împuternicită pentru transmiterea declarațiilor fiscale

ü  Traduceri autorizate pentru cetatenii straini

ü  Ultima balanta contabila intocmita (daca firma este infiintata de cel putin 30 de zile) si balanta contabila din luna decembrie a anului trecut (daca este cazul)  – (format hartie, se scaneaza si se introduce in arhiva zip)

ü  Dosar de încopciat.

Toate documentele se depun în format hârtie, format pdf cu atașament xml, scanate și arhivate în format zip.

Aktuelle Nachrichten
(Deutsch) Letzte Beiträge